RAID/JBOD მონაცემების აღდგენის მომსახურებები

დრაივერების უფრო საიმედო და ხანგრძლივმა მუშაობამ აუცილებელი გახადა ახალი ტექნოლოგიების გამოგონება აღნიშნულ დარგში უფრო ეფექტური გადაწყვეტილებების მისაღწევად.

ყველაზე წარმატებული გადაწყვეტა აღმოჩნდა RAID ტექნოლოგია, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე წლით ადრე RAID მასივები გამოიყენებოდა SCSI დისკებით მომუშავე დიდი საწარმოების სერვერებში, ამ ეტაპზე, ეს ტექნოლოგია ფართოდ გამოიყენება ყველაზე უბრალო სერვერებშიც.
SATA RAID მაკონტროლებლების ფართო გამოყენება წარმოქმნის RAID მასივების გამოყენებისა საჭიროებას მუშა კომპიუტერებშიც. როგორც კონტენტი, RAID რამდენიმე დამოუკიდებელი მყარი დისკისერთობლივ უტილიზაციას წარმოადგენს და თავის მხრივ ის ზრდის სერვერების გამძლეობას და ნაყოფიერებას.
PITS-ში ჩვენ გვაქვს ექსპერტიზა და ტექნოლოგია მონაცემების აღდგენისთვის ყველაზე კომპლექსური RAID მასივებიდან.

RAID სტრუქტურას ასეთი ტიპები აქვს:
RAID 0 (mirror);
RAID 1 (stripe);
RAID 5;
შერეული RAID ტიპები: 0+1, 10, 30 და 50.
RAID-ის მონაცემთა აღდგენა
მათ შორის RAID5 ყველაზე ფართოდ გამოიყენება. ამ ტიპის array გამოირჩევა ეფექტური ღირებულებით. ერთ-ერთი დისკის მოცულობის წყალობით მას რეზერვიც აქვს. ეს შემთხვევა უზრუნველყოფს array-ის უწყვეტ რეჟიმში მუშაობას, იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ერთ-ერთი დისკი დაზიანდება. უარყოფითი მხარე ისაა, რომ დაზიანების შემთხვევაში array კრიტიკულ სამუშაო რეჟიმზე გადადის. ამგვარად, დისკები ხურდება და მათი შრომისუნარიანობა მცირდება.
თუკი ამოვარდნილი დისკები მოკლე ვადაში ახლით არ ჩანაცვლდება, მონაცემთა დაკარგვის რისკი მაღალია. ამ შემთხვევაში, შესაძლოა RAID5-დან მონაცემთა აღდგენის საჭიროება დადგეს. თავის მხრივ, ეს ოპერაცია მოითხოვს სპეციალურ პროგრამას, აღჭურვილობასა და პროფესიონალ, გამოცდილ პერსონალს, რომელსაც RAID array-დან მონაცემთა აღდგენის მომსახურების გაწევა შეუძლია. მოდი, მოვიყვანოთ მაგალითი მონაცემთა გადამტანის გამოსაცდელ პერიოდზე.

პირველ რიგში, array-ში შემავალი ყველა დისკის მონაცემთა კოპირება იწყება. შემდგომ ხდება ამ მასალის სტრუქტურის ზუსტი ანალიზი. განისაზღვრება ბლოკების ზომა, მათი ბრუნვა, წყობა, ჩანაცვლება და სხვა სპეციფიკური მახასიათებლები. ამის შემდეგ, RAID5-ის აღდგენა მომდევნო ეტაპზე გადადის – აღებულ ასლებზე მუშაობა, წინასწარ შექმნილ RAID სისტემაზე აწყობა და აღგენილი ინფორმაციის წაკითხვადობის დემონსტრირება.
როგორც ხედავთ, RAID array-დან მონაცემთა აღდგენა საკმაოდ რთული და მრავალ ეტაპიანი პროცესია. სპეციალური ხელსაწყოებითა და პროგრამებით აღჭურვილი ლაბორატორიები სამუშაოს წარმატებით განსახორციელებლად მხოლოდ ამ დავალებაზე მუშაობდნენ.